Style OptionsClose X

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

2020 - 2023

SEPT/2020

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND


Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti.

Hlavná aktivita projektu: Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prepojením s praxou

Termín realizácie hlavnej aktivity: 09/2020 - 02/2023

Hlavná aktivita projektu je zabezpečená týmito podaktivitami:

  • A. Implementácia extra hodín
  • B. Implementácia mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť a exkurzie žiakov
  • C. Pedagogické kluby
  • D. Vzdelávanie pre učiteľov a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky
  • E. Riadenie/Koordinácia projektu


Extra hodiny

Fotodokumentácia


Pedagogické kluby

Fotodokumentácia


Aktivity projektu

Fotodokumentácia

Správy z činnosti pedagogických klubov

Európsky sociálny fond

WEB