Style OptionsClose X

OA Michalovce

STRATEGICKÁ PROFILÁCIA ŠKOLYObchodná akadémia

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce, je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku stredného školstva. Zriaďovateľom školy je Košický samosprávny kraj. Základným poslaním a predmetom činnosti je príprava na výkon odborných činností a príprava na štúdium na vysokých školách.

Ciele

Základné poslanie školy sa realizuje formou štvorročného štúdia na základe zriaďovacej listiny z 1. marca 2009 vydanej KSK so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice, číslo: 1170/2009-RU 17/8399. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia a odbor 6329 M 00 obchodné informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy a vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných učebných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.

Poslanie

Poslaním našej školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Vzdelanie a výchova

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálnemu správaniu, etike, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj.

Absolvent študijného odboru

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky na získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

3 vzdelávacie programy

S účinnosťou od 1. septembra 2019 žiaci školy postupujú podľa 3 vzdelávacích programov, školského vzdelávacieho programu, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu vydaným ŠIOV.

3 vzdelávacie programy
Rozpisy učiva a učebné osnovy učitelia spracujú v súlade so školským vzdelávacím programom. Obchodná akadémia Michalovce vzdeláva žiakov podľa vzdelávacieho programu ISCED 3A, úplné stredné vzdelávanie, skupina odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.
 

Vznik v roku 1993

Obchodná akadémia Michalovce má krátku históriu. Jej vznik sa datuje od 1. 9. 1993, kedy sa otvorili dve triedy 1. ročníka s počtom žiakov 68. Tak sa zaplnila medzera v sieti stredných škôl v okrese. Do tohto času žiaci, ktorí mali záujem o štúdium ekonomických predmetov študovali na OA v Humennom, Trebišove a Vranove nad Topľou. Z hľadiska zriaďovateľa a financovania je obchodná akadémia rozpočtová organizácia, jej zriaďovateľ je Košický samosprávny kraj Košice. Sme štátna škola, fungujúca na demokratických zásadách a princípoch, kde sa dôraz kladie na odbornosť, etiku, zdravie a bezpečnosť, kde sa môžu uplatniť nadaní a talentovaní žiaci. Všetci žiaci majú priestor pre spoločenský a kultúrny život. Absolventi našej školy študujú na rôznych vysokých školách, najmä ekonomického zamerania. Tí, ktorí sa rozhodli pracovať, majú možnosť širokého uplatnenia. Riaditeľkou školy bola od jej vzniku až do konca šk. roka 2018/2019 Ing. Anna Brhlíková a od 1. júla 2019 je riaditeľkou školy Ing. Dana Kerekešová. Škola oslávila v roku 2018 už 25 rokov od svojho založenia. Veríme, že naša škola bude aj naďalej prosperovať a upevní si svoje popredné miesto medzi strednými školami v našom regióne.

Súčasnosť

V súčasnosti na škole študuje 191 žiakov v 9. triedach - v 7. triedach študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, z toho jedna trieda v prvom ročníku je zameraná na duálne vzdelávanie a v dvoch triedach študijného odboru 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy. Na škole vyučuje 17 učiteľov. Na vyučovanie slúži 9 klasických tried, 4 triedy na delené vyučovanie, ako aj 2 odborné učebne na vyučovanie ADK, 2 odborné učebne na vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky, kde sa využíva počítačová sieť a internet s mikrovlným pripojením, prístupným 24 hodín denne počas celého roku. Už štvrtý rok je plne využívaná učebňa odborného predmetu účtovníctva. Na škole sa praktická maturitná skúška z odborných predmetov vykonáva na počítačoch a na programe firmy Kros - Omega podvojné účtovníctvo. Škola nemá vlastnú telocvičňu, preto na vyučovanie telesnej výchovy využíva priestory gymnastickej sály, posilňovňu a stolnotenisovú herňu, ako aj športové ihriská v areáli parku školy ako volejbalové, tenisové, basketbalové a streetbalové. Žiaci na svoju záujmovú činnosť používajú učebne PC, prístupné na Internet aj po vyučovaní, ako aj ďalšie priestory školy.

Zo života školy

Každoročne sa koná imatrikulácia prvákov, spojená s pestrým programom nadaných žiakov školy zo všetkých tried školy. Buduje sa tradícia Plesu obchodnej akadémie, ktorý organizujú študentské spoločnosti, ktoré sú zapojené do programu aplikovanej ekonómie firmy Junior Achievement Slovensko. Nie je cieľom tejto krátkej informácie hovoriť o umiestneniach žiakov našej školy, ale máme žiakov, ktorí v slovenských kolách skončili na prvých troch miestach. Medzi pravidelné súťaže organizované pre žiakov sú najmä olympiády v cudzích jazykoch, matematické súťaže pre žiakov stredných odborných škôl, či korešpondenčné matematické súťaže, ktorých sa každoročne zúčastňuje 15 – 30 žiakov ako MAKS, Matematický klokan, súťaže v ľudských právach, v grafických disciplínach, v účtovníctve, ekonomike, v rôznych disciplínach v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, aj vo výtvarných súťažiach. Tradične sa na škole organizujú Majstrovstvá školy v ľahkej atletike a stolnom tenise, pravidelným sa stal na škole Beh Terryho Foxa, Deň narcisov, Maturantská kvapka krvi a ďalšie podujatia, kde žiaci ukazujú nielen svoj vzťah k štúdiu, ale aj svoj vzťah k problémom spoločnosti. Žiaci sa môžu stravovať v školskej jedálni, občerstvenie si môžu zakúpiť v školskom bufete.

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Medzníky školy

1993

Obchodná akadémia v Michalovciach vznikla 1. septembra 1993. Do tohoto obdobia žiaci z regiónu Michaloviec dochádzali za štúdiom na Obchodnú akadémiu do Humenného, Trebišova a Vranova nad Topľou. Do 1. ročníka študijného odboru 63176 obchodná akadémia bolo prijatých 72 žiakov, ktorí boli zaradení do 2 tried. Prvou riaditeľkou školy sa stala Ing. Anna Brhlíková.

1997

Obchodnú akadémiu ukončilo vykonaním maturitnej skúšky 33 absolventov 4.A triedy, triedna učiteľka Mgr. Lýdia Kotuličová a 35 absolventov 4.B triedy, triedna učiteľka Mgr. Anna Šubertová. Prvým absolventom Obchodnej akadémie bola Lucia Adamová.

2003

Na obchodnej akadémii študovalo 273 žiakov v 9 triedach štúdia v študijnom odbore 63176 obchodná akadémia. V tomto roku školu skončil päťstý absolvent, bola ním Melánia Miľovčíková.

2008

Na obchodnej akadémii študovalo 389 žiakov v 13 triedach štúdia v študijnom odbore 63176 obchodná akadémia. Na škole vyučovalo 30 učiteľov, počet nepedagogických zamestnancov bol 9.

2010

Na obchodnej akadémii študovalo 430 žiakov v 14 triedach štúdia v študijnom odbore 63176 obchodná akadémia. Na škole vyučovalo 31 učiteľov, počet nepedagogických zamestnancov bol 9. Štúdium ukončilo vykonaním maturitnej skúšky 95 žiakov. V školskom roku 2009/2010 mala škola tisíceho absolventa školy. Je ním Ján Pallai. Celkový počet absolventov Obchodnej akadémie Michalovce je 1089.

2013

Na obchodnej akadémii študovalo v školskom roku 2012/2013 282 žiakov v 11 triedach štúdia v študijnom odbore 63176 obchodná akadémia. Na škole vyučovalo 28 učiteľov, počet nepedagogických zamestnancov bol 8. Štúdium ukončilo vykonaním maturitnej skúšky 103 žiakov. Celkový počet absolventov Obchodnej akadémie Michalovce je 1406. V školskom roku 2013/2014 bola primátorom mesta Michalovce udelená Obchodnej akadémii Michalovce Cena primátora pri príležitosti 20. výročia vzniku školy a za svoj podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta i okolia.