Style OptionsClose X

OZNAMY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Riaditeľka Obchodnej akadémie Michalovce po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 31. 5. 2022 v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje
2. kolo prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023
na nenaplnený počet miest v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.
Počet voľných miest: 1
Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému Edupage základnej školy alebo papierovú prihlášku zašle poštou. Prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest bude 21. júna 2022 a výsledky budú zverejnené 24. júna 2022 na webovou sídle školy www.oami.sk a cez Edupage. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. číslách:
0917837315 alebo 0918752961 prípadne na skola@oami.sk.
Bližšie informácie budeme aktualizovať.

01.06.2022

Výsledky prijímacích skúšok

Uverejňujeme výsledky prijímacieho konania na Obchodnú akedémiu Michalovce pre školský rok 2022/2023.


Výsledky  18.05.2022

 

Informácie k prijímaciemu konaniu 

v školskom roku 2022/2023

 

EDUID  školy   100015526

 

V školskom roku  2022/2023 Obchodná akadémia Michalovce ponúka  štvorročné denné štúdium v odbore 6317 M 00 obchodná akadémia. Do 1. ročníka  je možné prijať 60 žiakov

 Študijný odbor

Počet žiakov

Triedy

6317 M 00 obchodná akadémia

60

2

 

Uchádzačom ponúkame 2 školské vzdelávacie programy:

 • obchodná akadémia – 4-ročný študijný odbor 
 • obchodná akadémia v praxi – 4-ročný študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania 

Z tohto počtu žiakov bude podľa záujmu zamestnávateľov zapojená do systému duálneho vzdelávania 1 trieda. Záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania uchádzač uvedie v prihláške na štúdium v poznámke. 

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

I. termín: 2. mája 2022

II. termíne: 9. mája 2022

 

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 ( v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

 

Informácie: e-mailom: skola@oami.sk

Telefonicky: 056/6425593 (sekretariát školy), 0917837315 (riaditeľka školy), 0918752961(zástupkyňa riaditeľky školy), 0948435529 (výchovná poradkyňa).

18.02.2022

 

Podanie prihlášky na štúdium na strednej škole

Prihláška na štúdium môže byť podaná elektronicky (cez Edupage) bez podpisu, príp. v listinnej podobe  na tlačive Prihláška. Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje len jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Na prihláške prosíme vyplniť funkčné mailové i telefonické kontakty. 

Termín doručenia prihlášky na štúdium riaditeľovi SŠ: do 20. marca 2022 

Proces prijímacieho konania bude spracovávaný elektronicky.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu elektronicky cez Edupage prípadne v tlačenej podobe, kópie diplomov alebo výsledkových listín preukazujúce poradie žiaka.

 

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní nájdete Vzor TU

(Príloha č. 3 k Usmerneniu k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre šk. rok 2022/2023)

 

Zdravotne znevýhodnení uchádzači

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  študovať zvolený odbor vzdelávania. Vzor TU

 

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. (kliknite na text)

 

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov externého Testovania 9 
 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • na základe prospechu,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

 

Príloha 1 Záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení: : Vzor TU

Po potvrdení nastúpenia uchádzača na štúdium na danej strednej škole automaticky strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné stredné školy.

Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008. Do I. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v stredných školách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

Informácie pre rodičov uchádzačov

 1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2022/2023 do 1. ročníka 60 žiakov.
 2. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
 3. Po zápise resp. potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26, záujem o duálne vzdelávanie.  Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu. 
 4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Vzor Odvolanie (na stiahnutie)
 5. Vo výsledkovej listine bude prvých 60 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení (podrobnosti upresníme). Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. 
 6. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do I. ročníka.