Style OptionsClose X

 

PREČO ŠTÚDIUM NA OBCHODNEJ AKADÉMII

 

OA Michalovce je ekonomická škola, ktorá  si kvalitou vzdelávania  získala stabilné postavenie v regióne. Kladieme dôraz na  inovatívny prístup a podnetné prostredie s odbornými učebňami a kvalitným IT vybavením. Štúdium sa uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania. Podstatou sú reálne pracovné situácie a osvojenie si firemnej kultúry na pracovisku zamestnávateľa. Cieľom kombinovanej formy štúdia je, aby žiaci získali pracovné návyky a vyššiu mieru samostatnosti. Absolvent  je schopný vykonávať činnosti  spojené so spracovaním informácií v oblasti marketingu, administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.  Žiak získava vedomosti a flexibilitu  schopností, ktoré mu umožňujú uplatniť sa v európskom pracovnom priestore. Profilujúcimi predmetmi sú podniková ekonomika, účtovníctvo, informatika, bankovníctvo, marketing, právo a cudzí jazyk. Absolventi  majú vysokú mieru zamestnateľnosti vo firmách, obchode, štátnej a verejnej správe  ako ekonóm, účtovník, asistentka, obchodný zástupca alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

 

Benefity školy

 • získanie certifikátu Omega Kros z účtovníctva,
 • vysoká zamestnanosť absolventov OA a široké spektrum uplatnenia,
 • pripravenosť absolventov aj počas obdobia pandémie a iných prekážok pracovať  home office (praktické a teoretické zručnosti),
 • pokračovať v štúdium na vysokých školách - Zabezpečené prijatie absolventa OA na Podnikovohospodársku fakultu  EUBA na pobočky v Košiciach a v Michalovciach  na základe zmluvy o spolupráci,
 • v rámci hodnotenia INEKO je Obchodná akadémia Michalovce v kategórii Stredné odborné školy najlepšou školou v meste Michalovce (23.12.2020).

 

Naše TOP

 • projekt „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“,
 • ERASMUS+ Taliansko, Česká republika – odborná prax študentov v zahraničí
 • e-Twinning – medzinárodné partnerstvá,
 • Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - European Parliament Ambassador School,
 • MICROSOFT GLOBAL LEARNING CONNECTION OPENS STUDENTS HEARTS AND MINDS,
 • celoslovenské umiestnenia v súťažiach: ekonomická olympiáda, olympiáda v anglickom jazyku, SIPO– odpis na PC, literárna súťaž Istropolitana, Banky v akcii.

17.01.2021

 

26.02.2021