Style OptionsClose X

 

2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022


Riaditeľka Obchodnej akadémie Michalovce, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 1. 6. 2021 v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 na neobsadené miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

Počet voľných miest: 2

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému Edupage základnej školy, alebo prihlášku zašle prostredníctvom elektronickej pošty, príp. poštou. Prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest bude 22. júna 2021 a výsledky budú zverejnené 22. júna 2021 na webovou sídle školy www.oami.sk. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0917837315; 0918752961 alebo na skola@oami.sk.

01.06.2021

 

04.05.2021

 

26.02.2021