Style OptionsClose X

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.
V školskom roku 2020/2021 Radu školy tvoria:

predseda - zástupca pedagogických zamestnancov

podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov

člen rady - zástupca nepedagogických zamestnancov

delegovaný zástupca zriaďovateľa - Odbor školstva ÚKSK

delegovaný zástupca zriaďovateľa - Odbor školstva ÚKSK

delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec Zastupiteľstva KSK

delegovaný zástupca zriaďovateľa - poslanec Zastupiteľstva KSK

člen rady - zástupca rodičov

člen rady - zástupca rodičov

člen rady - zástupca rodičov

člen rady - zástupca žiakov

Štatút rady školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.