Style OptionsClose X

Obchodná akadémia Michalovce

Tradícia a skúsenosti od roku 1993

KVALITA

rozumieme reči peňazí

PERSPEKTÍVA

cesta k vášmu biznisu

UPLATNENIE

odborné certifikáty

ODBORNOSŤ

business English

AKTUALITY

Výber strednej školy

Web KSK o výbere strednej školy

Projekt ESF

Podstránka projektu z ESF

Najnovšia fotogaléria

KSK daroval žiakom notebooky

 

Záver školského roka

Pedagógom a žiakom sa prihovoril predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka. Text príhovoru si môžete prečítať po kliknutí na odkaz.

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Obchodná akadémia Michalovce ponúka voľné miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia pre školský rok 2021/2022 v rámci 2 kola prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021. Bližšie informácie nájdete na podstránke venovanej prijímačkam.

Prijímačky  02.06.2021

Voľné pracovné miesta

Obchodná akadémia Michalovce informuje o voľných pracovných miestach na pozície pedagogických zamestnancov. Bližšie informácie nájdete na podstránke venovanej pracovným ponukám.

Pracovné ponuky  02.06.2021

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Od 10.05.2021 je okres Michalovce ružový, všetky ročníky školy prechádzajú z dištančného vyučovania na prezenčnú formu. Škola sa naďalej riadi manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní. Aktuálne informácie:
https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/
Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA

Informácie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované 29.04.2021. Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia na Obchodnú akadémiu Michalovce v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch

03.05.2021 (1. termín) a 10.05.2021 (2. termín)

v priestoroch Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce. Viac informácií a organizačné pokyny nájdete v prílohe.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV OA

Riaditeľka OA Michalovce v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. udeľuje v dňoch

3. mája 2021 a 10. mája 2021

riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 4. ročníka z organizačných dôvodov – prijímacie skúšky do 1. ročníka.

  29.04.2021

ÚSPECH V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI JUNIOR INTERNET

Veľký úspech nášho junior ambasádora Petra Dremmela, žiaka 3. B triedy, ktorý získal 3. miesto v celoslovenskom finále súťaže JUNIOR INTERNET v kategórii Junior TEXT. 23. a 24. apríla 2021 sa uskutočnilo online finále 16. ročníka jedinečnej konferečnej súťaže JUNIOR INTERNET, ktorú vyhlásila Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku Amavet.
Do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených 261 online projektov v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESING, Junior APP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT. Téma pre kategóriu JuniorTEXT, ktorú vyhlásil AMAVET v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, bola: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ? Nad súťažou prijal záštitu Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Petrovi Dremmelovi srdečne blahoželáme. .

27.04.2021

Pravidlá pre stredné školy pre žiakov a zamestnancov platné od 19. 4. 2021

AKÉ PRAVIDLÁ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA? Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od 19. apríla 2021. 💡 Všetko dôležité je v nasledujúcej infografike 👇 🌐 úplné znenie Uznesenia si môžete prečítať tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19172/1.

INFOGRAFIKA  19.04.2021

Kamerový systém – bezpečná škola

Neustále zlepšujeme kvalitu našej školy. Jednou z ďalších zmien na škole je zavedenie kamerového systému. Kamery vedú k zvýšeniu bezpečnosti na škole. Nejde len o vyučovací proces. Doba priniesla do škôl šikanovanie, patologické javy, nevhodné správanie študentov a vandalizmus. Aby sme predišli nechceným negatívnym situáciám, škola zabezpečila inštaláciu kamerového systému, ktorý podstatne znižuje riziko týchto javov. Kamery na chodbách a pred budovou zlepšia výchovno-vzdelávací proces a hlavne bezpečnosť študentov, zamestnancov a majetku. Kamery v areáli školy monitorujú vstup do budovy. Škola zodpovedá sa svojich zverených študentov od okamihu ich vstupu do areálu školy až do ich odchodu. Dozor na chodbách počas prestávok a obeda je dôležitý. Kamery eliminujú tresnú činnosť, pomáhajú pri objasnení úrazu, zlepšujú správanie a zároveň nezasahujú do súkromia žiakov a učiteľov. Zvyšujú tak spokojnosť rodičov. Veríme, že kamerový systém bude slúžiť k úžitku všetkým a napomôže ku skvalitneniu a zlepšeniu klímy na škole.

  19.04.2021

Obnovenie vyučovania od 12. apríla 2021 pre žiakov 4. ročníka

Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠSR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje sa školské vyučovanie v stredných školách v končiacich ročníkoch.

Viac informácii  09.04.2021

Župné stredné školy pokračujú v dištančnom vzdelávaní

Rozhodnutím ministra SR z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021 ostáva školské vyučovanie žiakov Obchodnej akadémie Michalovce prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania. Prosíme žiakov a rodičov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu, aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc. O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a webovej stránky školy.Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy

03.03.2021

VENUJTE 2 % Z DANE OA MICHALOVCE

Vážení rodičia a sympatizanti OA, obraciame sa s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane RZ pri OA Michalovce. Rodičovské združenie pri OA pomáha rozvoju školy, podporuje skvalitnenie vzdelávania žiakov a zlepšenie materiálneho-technického vybavenia pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Prosíme Vás, venujte nám 2% z Vašich daní.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia.

Viac informácii a tlačivá nájdete aj na našej podstránke 2 percentá.

Informácie k otvoreniu školy od 1. marca 2021

Vážení žiaci, rodičia a zamestnanci, oznamujeme Vám, že 1. marca 2021 začína prezenčná výučba pre žiakov 4. ročníka OA Michalovce. Vyučovanie začína 7,50 hod. podľa upraveného rozvrhu. Viac informácii nájdete v prílohe.

Návrat žiakov do škôl ku dňu 8. februára 2021

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári 2021 pokračovať v dištančnej forme štúdia. Zatvorené ostanú naďalej aj stredoškolské internáty. Dôvodom rozhodnutia je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja.
Viac informácií v tlačovej správe KSK:

Tlačová správa  05.02.2021


Posilňovňa

Erasmus+ Taliansko 2019

Erasmus+ Praha 2020

Škola v čase Covidu19

Valentínsky ples

NTB - dar KSK

Brigáda

Škola

1800

Absolventov

1993

História od roku

87

Uplatnenosť (%)

76

Ocenení

Odborné predmety

Okrem bežných predmetov ako sú slovenský jazyk, angličtina, matematika a pod. vyučujeme v našej škole napríklad aj takéto odborné predmety.

Aplikovaná informatika

Odborná konverzácia

Právna náuka

Bankovníctvo

Účtovníctvo

Manažment

Marketing

Personalistika

Tovaroznalectvo

Administratíva a korešpondencia

Podniková ekonomika

Hospodárske výpočty a štatistika

Ďalšie možnosti poskytuje


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania spája odborné vzdelávanie s praxou. Žiaci študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania pod pohľadom majstrov odborného výcviku. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy sa môžu vo firme priamo zamestnať.

Prax a výplata

Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Istota budúceho zamestnania

Už počas školy pracuješ vo firme, kde sa hneď po skončení štúdia môžeš zamestnať.

Galéria najlepších

Od svojho vzniku v roku 1993 vychovala škola viacero významných absolventov.

Ing. Martin Burinský

prezident HC Dukla Michalovce
commercial director Ingema

Michal Stanko

spoločnosť StaMi
riaditeľ a konateľ

Ing. Ivan Jerkovič

Deloitte
manažér v oddelení auditu

Nikol Safinová –

letuška, pilot
Abu Dabi

ďalší významní absolventi

 • Ing. Jana Holíková
  Senior private banker at Erste Private Banking SLSP
 •  
 • Ing. Marianna Kršeková Kicová PhD.
  Ekonomická univerzita Bratislava
 • JUDr. Tomáš Hospodár
  riaditeľ odboru MŽP SR       
 •              
 • Ing. Michal Lašanda
  Lekos, s.r.o. – konateľ spoločnosti
 • doc. PhDr. Lenka Lachytová, Ph.D., MBA
  UPJŠ Košice
 • JUDr. Patrik Komárek
  majiteľ spoločnosti IN STAR TECHNOLOGIES (Praha)
 • Alex Holovin
  filmová produkcia, réžia,

PARTNERI A SPOLUPRÁCA