Zdravý životný štýl - zdravá mládež

Plody jesene
Dňa 11. a 12. októbra 2016 žiaci prvého ročníka urobili výstavku "Plody jesene" v rámci predmetu tovaroznalectvo. Žiaci, ktorí mali možnosť doniesť BIO produkty zo svojej záhradky, doniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny. Prevažovali jablká, hrušky, slivky aj krásne strapce hrozna, ktoré lákali oči aj chuťové poháriky ostatných žiakov. Na výstavke bola aj zelenina - mrkva, petržlen, zemiaky rôznych tvarov a farby. Žiaci mali z tejto výstavky radosť a na záver výstavky si na týchto plodoch aj pochutili.


Svetový deň mlieka
Dňa 28. septembra 2016 sme sa zapojili do projektu k Svetovému dňu mlieka v školách. Svetový deň mlieka v školách pripadá na poslednú stredu v septembri a zaviedla ju v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).
Aj naši žiaci sa snažili pripomenúť tento deň a podporiť tak program "Školské mlieko". Žiaci 2.  ročníka urobili malú výstavku rôznych druhov mlieka - klasického aj ochuteného, urobili krátku rozhlasovú reláciu o mlieku a jeho účinkoch, čím zvýšili povedomie a upozornili na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy. Na záver mliečne výrobky ponúkli aj ostatným žiakom, aby ich mohli ochutnať. Na to mali pripravené malé plastové poháriky, čím sme sa snažili poukázať na dodržiavanie hygieny a udržanie zdravia v kolektíve žiakov.

Týždeň dobrovoľníctva
V rámci týždňa dobrovoľníctva naši študenti navštívili  dňa 21. 9. 2016 občianske združenie INTEGRA v rehabilitačnom stredisku Školská 8 v Michalovciach. Pani PaedDr. Zuzana Karoľová nás zoznámila s činnosťou tohto združenia. Premietli nám dva krátke filmy z prostredia strednej školy, aby sme pochopili, že aj stredoškoláci môžu mať problémy s depresiami. 
Žiaci 2.C si vyskúšali činnosti, ktoré v tomto združení ponúkajú - prácu s papierom, prácu s hlinou a maľovanie hlinených výrobkov.
Návšteva tohto zariadenia bola rozhodne pre nás všetkých prínosom. Nadväzne na túto exkurziu sa dňa 29. 9. 2016 uskutočnil informačný seminár pre žiakov 3.C a 1.C na tému dobrovoľníctvo, organizovaný ÚKSK.

Ako sa správne učiť
V priebehu 3. a 4. septembrového týždňa uskutočnila výchovná poradkyňa v triedach 1.A, 1.B a 1.C besedu o tom, ako sa adaptovať na nové prostredie, nové predmety, nových spolužiakov aj nových učiteľov. Súčasťou tejto besedy bola aj téma ako sa správne učiť, ako si zadeliť čas, vytvoriť si vlastný systém tak, aby žiaci zvládali nielen školské povinnosti, ale aby im ostal čas aj na iné mimoškolské aktivity. 

Triedne vyučovacie hodiny - hygiena, zdravie, zdravý životný štýl
Počas prvého septembrového týždňa triedni učitelia 1.A, 1.B a 1.C mali vo svojich triedach triedne vyučovacie hodiny, zamerané  na zásady správania sa v škole, triede, v učebniach, v školskej jedálni aj mimo školy. Dôraz kládli hlavne na zdravý životný štýl žiakov a na dodržiavanie hygieny, ktorá je pre zabezpečenie zdravia veľmi dôležitá.