Obchodná akadémia

Skola2

Skola3

Obchodná akadémia


November - 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Projekty


Nový projekt ERASMUS+ pre školský rok 2018/2019


Výberové kritériapre záujemcov na absolvovanie zahraničnej stážev Miláne, Taliansko vrámciprojektu Erasmus +, ktorýje podporovaný Európskou úniou .

Predpokladaný termínabsolvovania stáže september – október.

 • Výsledky štúdia za 2 a3 ročník (1 polrok) (stačí priemer)
 • Výborné alebochválitebné známky zodborných predmetov ( podniková ekonómia, účtovníctvo)
 • Výborné alebo chválitebné známky z IKT a ADK
 • Výborné alebo chválitebné známky z anglického jazyka
 • Účasť vrôznych akciách, kde ste reprezentovali školu ( SOČ, olympiady,športové podujatia, kultúrne podujatia, atď.)
 • Veľmi dobre správanie ( uprednostňovaní sú nefajčiari)
 • Uprednostňovaní sú študenti, ktorí majú vzornú dochádzku ( nemajú neospravedlnené hodiny atd.)

 

 

 

Členovia hodnotiacej (výberovej)komisie:

 1. Ing. Anna Brhlíková , riaditeľ OA
 2. Ing. Edita Dzurjová, zástupca riaditeľa
 3. Ing. Lenka Vass, učiteľ odborných predmetov, sprevádzajúci učiteľ
 4. Ing. Vierka Savincová, učiteľ odborných predmetov,
 5. Triedni učitelia 3.A,3.B triedy a3.C triedy – Mgr. Irena Leczová, sprevádzajúci učiteľ, Mgr. Zuzka Kanocová a Ing. Katarina Hovanová
 6. Učitelia AJ Mgr. A. Korinková, Mgr. Marcová
 7. Učitelia odborných predmetov.

Prihláška záujemcuo zahraničnú stáž v Miláne, Taliansko

Meno a priezvisko , trieda

 

Dátum a miesto narodenia

 

Rodne číslo

 

Presná adresa

 

Priemer za 2.   - 3. ročník 

(1. polrok)

 

Známka z odborných predmetov

(Účtovníctvo, POE) za 1. - 3.   ročník

 

Známka zanglického jazyka za 1. - 3. ročník

 

Známka z predmetov IKT, ADK za 1. -3. ročník

 

 

Reprezentácia školy od 

1.   ročníka

 

Fajčiar - nefajčiar

 

Číslo OP

 

e-mail adresa

 

Číslo mobilného telefónu

 

Cudzí jazyk RUJ, NEJ

 

Kontakt na rodiča

 

 

 

Vyplnenú prihlášku odovzdajte koordinátorovi projektu Mgr. Leczovej Irenealebo triednym učiteľom do 20 mája 2018.

Prihlášku vyplňte na PCzašlite na email leczova@gmail.com a potom vytlačte. Ďalšieinfo pri osobných stretnutiach!!!

Termín výberového konania bude oznámený vopred všetkým záujemcom o zahraničnú stáž.


Prvá milánska skupina - ERASMUS+ šk. r. 2013/2014

Zahraničná odborná stáž študentov OAMI v Miláne, 27.09. – 17.10.2013 Naša škola, Obchodná akadémia v Michalovciach, sa zúčastnila programu celoživotného vzdelávania v rámci projektu Leonardo da Vinci Mobility, podporovaného Európskou komisiou a Národnou agentúrou ( SAAIC) v Bratislave. Projekt bol zameraný na organizáciu zahraničnej stáže pre skupinu 15 študentov a dvoch učiteľov Obchodnej akadémie v Michalovciach, v reálnom pracovnom prostredí – v podnikoch spoločnosti EVOLVO MILANO. V tomto roku bol náš projekt úspešný a po zverejnení výsledkov na webovej stránke Národnej agentúry SAAIC sa začala druhá fáza projektu - realizačná príprava na uskutočnenie samotnej stáže v Taliansku. Zahraničná prax je jedinečná možnosť , ktorá vytvára výhodné podmienky na prehĺbenie už osvojených teoretických vedomostí študentov, dáva priestor na získanie nových zručností a v neposlednom rade umožňuje zdokonaliť komunikáciu v cudzom jazyku ,pretože ich dorozumievacím a pracovným jazykom bola angličtina. Hlavne ciele projektu sú: · Osvojiť si nové teoretické a praktické vedomosti z oblasti daňových zákonov a účtovníctva, · overiť si teoretické znalosti z odborných predmetov v praxi , nadobudnúť lepšiu zručnosť, · oboznámiť sa s procesom administratívnej obchodnej korešpondencie, · získať nové poznatky z ekonómie, bankovníctva, personalistiky v praxi, · naučiť sa spracovávať údaje pomocou nových softvérových programov v oblasti daňových zákonov a účtovníctva, · spoznať administratívne, ekonomické a obchodné rozdiely medzi našou a cieľovou krajinou, porovnať ich odlišnosti, · rozvíjať jazykové zručnosti žiakov rozširovaním slovnej zásoby , zlepšiť jazykovú komunikáciu v obchodnom styku, · rozvíjať ekonomické a podnikateľské myslenie. Po ukončení praxe študenti získali certifikát Europass Mobility a majú lepší predpoklad uplatniť sa na pracovnom trhu v regióne a v krajinách Európskej únie. Našou partnerskou organizáciou je talianska firma EVOLVO, ktorá ktorej úlohou bolo podporiť náš odborný rast na vyššej úrovni. Manažéri EVOLVO majú dlhoročnú skúsenosť v rozličných sférach podnikania a vybudovali sieť dôležitých profesionálnych vzťahov v Miláne. Táto partnerská spoločnosť nám zabezpečila vhodné pracoviská vo firme CLO scrl, SERVIZI LOGISTICI . Náš trojtýždňový pobyt v Miláne bol ako sen. Najprv sme mali veľké obavy a strach z nového, neznámeho. Nevedeli sme, čo nás čaká na pracoviskách. ako budeme komunikovať, čí dobre zvládneme komunikáciu v angličtine, akých budeme mať tútorov. Pred nástupom do práce nám hlavou vírilo veľa nezodpovedaných otázok. Všetky naše pochybnosti však zmizli a rozplynuli sa veľmi rýchlo, keď sme spoznali našich budúcich talianskych kolegov. Musíme sa priznať, že Taliani sú milí, prívetiví a priateľskí .Všetkých nás to milo prekvapilo. Talianski tútori nás uviedli do zamestnania, veľmi trpezlivo nám vysvetľovali neznáme veci a podpisovali nám pracovný denník , ktorý sme viedli, a do ktorého sme zapisovali všetky naše aktivity na pracovisku. Partnerská firma EVOLVO pre nás pripravila zaujímavý kultúrny program na každú nedeľu – návštevu múzea Leonardo da Vinci, návštevu historicko-umeleckého múzea Castello Sforzesko a prehliadku najkrajšej katedrály v Lombardii - Duomo . Tri týždne uplynuli veľmi rýchlo a nám zostali nezabudnuteľné spomienky a veľa fotografií, ktoré nám budú pripomínať neopakovateľné a úžasné chvíle v Miláne. Tento pobyt prispel k tomu, že sme sa stali samostatnejšími, skúsenejšími a sebaistejšími. Sme vďační všetkým, ktorí nám umožnili absolvovať zahraničnú stáž v Miláne – našim učiteľom, Národnej agentúre, partnerskej firme EVOLVO a našim talianskym tútorom. Všetkým študentom našej školy odporúčame absolvovať takúto zahraničnú prax , pretože je veľkým prínosom pre náš profesionálny rast. Študenti OAMI 4.A a 4.B triedyErazmus + 2015


Precitajte pozorné,vyplňte prihlášku aodovzdajte triednemu učiteľovi do 26 júna 2015 !

Účastníci projektu sú žiaci Obchodnej Akadémie v Michalovciach. Cieľová skupina pozostáva z 20 študentov 3. ročníka študijného odboru 631 7600 obchodná akadémia. Projekt je zameraný na organizáciu zahraničnej odbornej stáže pre skupinu 20 študentov Obchodnej akadémie v Michalovciach v Taliansku, v meste Miláno, v reálnom pracovnom prostredí - v podnikoch. Študenti cieľovej skupiny sú žiakmi 3. ročníka ( A,B,C) študijného odboru 631 7600 obchodná akadémia.

Stáž sa uskutoční v septembri/októbri 2015. Doba stáže je 3 týždne.

Počas zahraničnejpraxe vMiláne, Taliansko študentimôžu:

·overiť si teoretické znalosti z odborných predmetov v praxi, nadobudnúť lepšiu zručnosť,

·porovnať spôsob fungovania firiem v zahraničí, organizáciu práce v podniku, regionálne a iné rozdiely,

·porovnať rozdiely platobnéhostyku v inej krajine a v inej mene,

·spoznať iné technologické a technické novinky napríklad software vúčtovníctve,

·porovnať vedenie účtovníctva na Slovensku a v zahraničí hlavne v oblasti nákladov avýnosov,

·oboznámiť sa s programom, ktorý používa zahraničná firma na vedenie účtovníctva ( v škole sa používa program Omega a Alfa),

·oboznámiť sa s daňovými zákonmi, týkajúcich sa dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb,

·zdokonaliť svoje jazykové znalosti atď..

Cieľom každej odbornej praxe je, aby študenti získali návyky, zručnosti, skúsenosti v podmienkach konkrétnej, skutočnej, reálnej firmy, aby boli zapojení do riešenia konkrétnych problémov v reálnej firme, v konkrétnych výrobných a obchodných strediskách.

Odborná stáž sa uskutoční pravdepodobne v septembri/októbri 2014. Prípravné hodiny sa realizujú ešte pred odchodom v miestnostiach školy (v IKT triede).

Prípravné hodiny pred cestou do Milána, september 2015 (spolu 40 hodín )zahŕňajú prípravy z:

- anglického jazyka: 15 hodinová jazyková príprava,kde si žiaci osvoja odborné frázy z oblasti účtovníctva, administrácie a marketingu. Cieľom je upevnenie arozvíjanie jazykových schopností účastníkov. Jazyková príprava bude realizovaná pomocou lektora anglického jazyka.

- kultúrnej prípravy: 4 hodíny. Je zameraná na oboznámenie študentov s cieľovou krajinou. V rámci kultúrnej prípravy účastníkom budú odprezentované základné informácie o geografii, histórii, kultúre, zvykoch a tradíciách, významných miestach, kultúrnych pamiatkach, gastronómii cieľovej krajiny a cieľového mesta. Lektor: koordinátor projektu.

- psychologickej prípravy: 15 hodín. 8 hodín - teambuildingové a psychologické aktivity (úlohy napomáhajúce kohéziu skupiny) 7 hodín- individuálna psychologická príprava pre účastníkov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia. Lektor: psychológ.

- orientácie: 4 hodiny. 2 hodinyna začiatku prípravnej hodiny, ktorej sa zúčastnia aj rodičia. V rámci I. orientačnej hodiny poskytujeme informácie o programe Erazmus +, opartnerských organizáciách , o výške grantu, o termíne stáže. Na II. orientačné stretnutie (2 hodiny) rodičia sú tiež pozvaní. Vysvetlíme spôsob a presný čas odchodu, miesto ubytovania, body pracovného programu, ďalej budú vymedzené pracovné miesta, povinnosti a práva účastníka. Lektor: koordinátor projektu.

 

 

Škola zabezpečuje uznanie absolvovania programu Erazmus + v zahraničí nasledovne:

1, Účastníci obdŕža WORK EXPERIENCE CERTIFICATE vydaný hostiteľskou inštitúciou, potvrdený aj zo strany mentora/tútora na pracoviskách

2. Hosťujúca organizácia vydá Europass Mobility Document- dokument je potvrdený zo strany hosťujúcej a vysielajúcej organizácie, účastníka

3. Účastníkom bude udelený Europass – mobilita Certifikát- certifikát vydá MŠ SR, ktoré registruje Europass Mobility Document a prideľuje registračné číslo pre tento dokument.

4. Zahraničná prax by sa známkovala v rámci predmetu prax- študenti po návrate domov by museli predložiť denníky z praxe a pripraviť prezentácie na témy z odborných predmetov.

Výber účastníkov sa realizuje v niekoľkých krokoch:

1. kolo:

- stanovenie a zverejnenie výberových kritérií a formulára prihlášky uchádzača

- stanovenie termínu prijatia prihlášky

- vymenovanie členov výberovej j komisie

- stanovenie dolnej hranice prijatia prihlášky

- posúdenie prihlášky (oprávnenosť, hodnotenie formálnej a vecnej stranky prihlášky),

2. kolo

- výberové konanie- pohovor uchádzača s členmi výberovej komisie (konverzácia v slovenskom a v anglickom jazyku)

 

Realizačná fáza od júna 2015 do októbra 2015

- určenie výberových kritérií a termínov výberového konania

- vypracovanie prihlášky uchádzača

- spresnenie termínu stáže

- zverejňovanie výberových kritérií

- zverejňovanie termínov výberového konania

- určenie času podania prihlášky uchádzača na zahraničnú odbornú stáž

- informovanie rodičov

- výber účastníkov projektu

- podpísanie zmlúv s účastníkmi

- vyplnenie a doručenie kontraktného formulára do NA

- doručenie Training agreement do NA

- zabezpečenie prípravných hodín (jazyková, kultúrna, psychologická príprava a orientácia)

- zabezpečenie ISIC karty

- zabezpečenie komplexného cestovného poistenia na základe trhového výskumu (komplexné cestovné poistenie zahŕňa nasledujúce poistenia: poistenie batožín, zdravotné, úrazové poistenie, poistenie pátrania a záchrany, poistenie zodpovednosti.)

- zabezpečenie zahraničnej cesty

- uskutočnenie odbornej stáže študentov, destinácia: Miláno, Taliansko, priebežná konzultácia a komunikácia s partnerom s cieľom dosahovania všetkých hlavných a špecifických cieľov projektu

 

Záverečná fáza od októbra 2015 do novembra 2015

- návrat, vystavenie certifikátov a EUROPASS osvedčení (Hosťujúca organizácia)

- administrácia projektu, správy, dotazníky o spokojnosti účastníkov

- diseminácia výsledkov projektu, vyhodnotenie stáže pomocou partnera

- vypracovanie záverečnej správy a záverečná administrácia, finančné vyúčtovanie a uzatvorenie projektu

Všetkých potencionálnych účastníkov a ich rodičov informujeme na informačných hodinách po zverejnení výsledkov výberového procesu. Účastníci informačného stretnutia budú oboznámení:

- s cieľom programu Erazmus +

- s cieľovou krajinou, hosťujúcou organizáciou a koordinátorom programu

- s výberom a s výberovými kritériami účastníkov projektu

- s termínom a dobou stáže

- s povinnosťami a právami účastníkov

 

Výberové kritéria pre účastníkov projektu

·Výsledky štúdia za 1 a2 ročník (stačí priemer)

·Výborné alebo chválitebné známky z odborných predmetov ( podniková ekonómia, účtovníctvo)

·Výborné alebo chválitebné známky zIKT a ADK

·Výborné alebo chválitebné známky z anglického jazyka

·Účasť v rôznych akciách, kde ste reprezentovali školu (športové podujatia, kultúrne podujatia, atd.)

·Veľmi dobré správanie ( uprednostňovaní sú nefajčiari)

·Uprednostňovaní sú študenti, ktorí majú vzornú dochádzku ( nemajú neospravedlnené hod)


Prihláška účastníka zahraničnej stáže

Meno a priezvisko , trieda

 

Dátum a miesto narodenia

 

Rodne číslo

 

Bydlisko, vaše číslo mob. telefónu a telefon rodičov

 

Priemer za 1 -2 ročník

 

Známka z odborných predmetov

(Účtovníctvo, POE)

 

Známka z anglického jazyka za 1- 3 ročník

 

Známka z predmetov IKT, ADK za 1-3 ročník

 

Reprezentácia školy od 1 ročníka

 

Počet vymeškaných hodín za 3 ročník

 

Fajčiar - nefajčiar