Obchodná akadémia

Skola2

Skola3

Obchodná akadémia


Apríl - 2018
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Projekty

Zahraničná odborná stáž študentov OAMI v Miláne, 27.09. – 17.10.2013 Naša škola, Obchodná akadémia v Michalovciach, sa zúčastnila programu celoživotného vzdelávania v rámci projektu Leonardo da Vinci Mobility, podporovaného Európskou komisiou a Národnou agentúrou ( SAAIC) v Bratislave. Projekt bol zameraný na organizáciu zahraničnej stáže pre skupinu 15 študentov a dvoch učiteľov Obchodnej akadémie v Michalovciach, v reálnom pracovnom prostredí – v podnikoch spoločnosti EVOLVO MILANO. V tomto roku bol náš projekt úspešný a po zverejnení výsledkov na webovej stránke Národnej agentúry SAAIC sa začala druhá fáza projektu - realizačná príprava na uskutočnenie samotnej stáže v Taliansku. Zahraničná prax je jedinečná možnosť , ktorá vytvára výhodné podmienky na prehĺbenie už osvojených teoretických vedomostí študentov, dáva priestor na získanie nových zručností a v neposlednom rade umožňuje zdokonaliť komunikáciu v cudzom jazyku ,pretože ich dorozumievacím a pracovným jazykom bola angličtina. Hlavne ciele projektu sú: · Osvojiť si nové teoretické a praktické vedomosti z oblasti daňových zákonov a účtovníctva, · overiť si teoretické znalosti z odborných predmetov v praxi , nadobudnúť lepšiu zručnosť, · oboznámiť sa s procesom administratívnej obchodnej korešpondencie, · získať nové poznatky z ekonómie, bankovníctva, personalistiky v praxi, · naučiť sa spracovávať údaje pomocou nových softvérových programov v oblasti daňových zákonov a účtovníctva, · spoznať administratívne, ekonomické a obchodné rozdiely medzi našou a cieľovou krajinou, porovnať ich odlišnosti, · rozvíjať jazykové zručnosti žiakov rozširovaním slovnej zásoby , zlepšiť jazykovú komunikáciu v obchodnom styku, · rozvíjať ekonomické a podnikateľské myslenie. Po ukončení praxe študenti získali certifikát Europass Mobility a majú lepší predpoklad uplatniť sa na pracovnom trhu v regióne a v krajinách Európskej únie. Našou partnerskou organizáciou je talianska firma EVOLVO, ktorá ktorej úlohou bolo podporiť náš odborný rast na vyššej úrovni. Manažéri EVOLVO majú dlhoročnú skúsenosť v rozličných sférach podnikania a vybudovali sieť dôležitých profesionálnych vzťahov v Miláne. Táto partnerská spoločnosť nám zabezpečila vhodné pracoviská vo firme CLO scrl, SERVIZI LOGISTICI . Náš trojtýždňový pobyt v Miláne bol ako sen. Najprv sme mali veľké obavy a strach z nového, neznámeho. Nevedeli sme, čo nás čaká na pracoviskách. ako budeme komunikovať, čí dobre zvládneme komunikáciu v angličtine, akých budeme mať tútorov. Pred nástupom do práce nám hlavou vírilo veľa nezodpovedaných otázok. Všetky naše pochybnosti však zmizli a rozplynuli sa veľmi rýchlo, keď sme spoznali našich budúcich talianskych kolegov. Musíme sa priznať, že Taliani sú milí, prívetiví a priateľskí .Všetkých nás to milo prekvapilo. Talianski tútori nás uviedli do zamestnania, veľmi trpezlivo nám vysvetľovali neznáme veci a podpisovali nám pracovný denník , ktorý sme viedli, a do ktorého sme zapisovali všetky naše aktivity na pracovisku. Partnerská firma EVOLVO pre nás pripravila zaujímavý kultúrny program na každú nedeľu – návštevu múzea Leonardo da Vinci, návštevu historicko-umeleckého múzea Castello Sforzesko a prehliadku najkrajšej katedrály v Lombardii - Duomo . Tri týždne uplynuli veľmi rýchlo a nám zostali nezabudnuteľné spomienky a veľa fotografií, ktoré nám budú pripomínať neopakovateľné a úžasné chvíle v Miláne. Tento pobyt prispel k tomu, že sme sa stali samostatnejšími, skúsenejšími a sebaistejšími. Sme vďační všetkým, ktorí nám umožnili absolvovať zahraničnú stáž v Miláne – našim učiteľom, Národnej agentúre, partnerskej firme EVOLVO a našim talianskym tútorom. Všetkým študentom našej školy odporúčame absolvovať takúto zahraničnú prax , pretože je veľkým prínosom pre náš profesionálny rast. Študenti OAMI 4.A a 4.B triedyErazmus + 2015


Precitajte pozorné,vyplňte prihlášku aodovzdajte triednemu učiteľovi do 26 júna 2015 !

Účastníci projektu sú žiaci Obchodnej Akadémie v Michalovciach. Cieľová skupina pozostáva z 20 študentov 3. ročníka študijného odboru 631 7600 obchodná akadémia. Projekt je zameraný na organizáciu zahraničnej odbornej stáže pre skupinu 20 študentov Obchodnej akadémie v Michalovciach v Taliansku, v meste Miláno, v reálnom pracovnom prostredí - v podnikoch. Študenti cieľovej skupiny sú žiakmi 3. ročníka ( A,B,C) študijného odboru 631 7600 obchodná akadémia.

Stáž sa uskutoční v septembri/októbri 2015. Doba stáže je 3 týždne.

Počas zahraničnejpraxe vMiláne, Taliansko študentimôžu:

·overiť si teoretické znalosti z odborných predmetov v praxi, nadobudnúť lepšiu zručnosť,

·porovnať spôsob fungovania firiem v zahraničí, organizáciu práce v podniku, regionálne a iné rozdiely,

·porovnať rozdiely platobnéhostyku v inej krajine a v inej mene,

·spoznať iné technologické a technické novinky napríklad software vúčtovníctve,

·porovnať vedenie účtovníctva na Slovensku a v zahraničí hlavne v oblasti nákladov avýnosov,

·oboznámiť sa s programom, ktorý používa zahraničná firma na vedenie účtovníctva ( v škole sa používa program Omega a Alfa),

·oboznámiť sa s daňovými zákonmi, týkajúcich sa dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb,

·zdokonaliť svoje jazykové znalosti atď..

Cieľom každej odbornej praxe je, aby študenti získali návyky, zručnosti, skúsenosti v podmienkach konkrétnej, skutočnej, reálnej firmy, aby boli zapojení do riešenia konkrétnych problémov v reálnej firme, v konkrétnych výrobných a obchodných strediskách.

Odborná stáž sa uskutoční pravdepodobne v septembri/októbri 2014. Prípravné hodiny sa realizujú ešte pred odchodom v miestnostiach školy (v IKT triede).

Prípravné hodiny pred cestou do Milána, september 2015 (spolu 40 hodín )zahŕňajú prípravy z:

- anglického jazyka: 15 hodinová jazyková príprava,kde si žiaci osvoja odborné frázy z oblasti účtovníctva, administrácie a marketingu. Cieľom je upevnenie arozvíjanie jazykových schopností účastníkov. Jazyková príprava bude realizovaná pomocou lektora anglického jazyka.

- kultúrnej prípravy: 4 hodíny. Je zameraná na oboznámenie študentov s cieľovou krajinou. V rámci kultúrnej prípravy účastníkom budú odprezentované základné informácie o geografii, histórii, kultúre, zvykoch a tradíciách, významných miestach, kultúrnych pamiatkach, gastronómii cieľovej krajiny a cieľového mesta. Lektor: koordinátor projektu.

- psychologickej prípravy: 15 hodín. 8 hodín - teambuildingové a psychologické aktivity (úlohy napomáhajúce kohéziu skupiny) 7 hodín- individuálna psychologická príprava pre účastníkov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia. Lektor: psychológ.

- orientácie: 4 hodiny. 2 hodinyna začiatku prípravnej hodiny, ktorej sa zúčastnia aj rodičia. V rámci I. orientačnej hodiny poskytujeme informácie o programe Erazmus +, opartnerských organizáciách , o výške grantu, o termíne stáže. Na II. orientačné stretnutie (2 hodiny) rodičia sú tiež pozvaní. Vysvetlíme spôsob a presný čas odchodu, miesto ubytovania, body pracovného programu, ďalej budú vymedzené pracovné miesta, povinnosti a práva účastníka. Lektor: koordinátor projektu.

 

 

Škola zabezpečuje uznanie absolvovania programu Erazmus + v zahraničí nasledovne:

1, Účastníci obdŕža WORK EXPERIENCE CERTIFICATE vydaný hostiteľskou inštitúciou, potvrdený aj zo strany mentora/tútora na pracoviskách

2. Hosťujúca organizácia vydá Europass Mobility Document- dokument je potvrdený zo strany hosťujúcej a vysielajúcej organizácie, účastníka

3. Účastníkom bude udelený Europass – mobilita Certifikát- certifikát vydá MŠ SR, ktoré registruje Europass Mobility Document a prideľuje registračné číslo pre tento dokument.

4. Zahraničná prax by sa známkovala v rámci predmetu prax- študenti po návrate domov by museli predložiť denníky z praxe a pripraviť prezentácie na témy z odborných predmetov.

Výber účastníkov sa realizuje v niekoľkých krokoch:

1. kolo:

- stanovenie a zverejnenie výberových kritérií a formulára prihlášky uchádzača

- stanovenie termínu prijatia prihlášky

- vymenovanie členov výberovej j komisie

- stanovenie dolnej hranice prijatia prihlášky

- posúdenie prihlášky (oprávnenosť, hodnotenie formálnej a vecnej stranky prihlášky),

2. kolo

- výberové konanie- pohovor uchádzača s členmi výberovej komisie (konverzácia v slovenskom a v anglickom jazyku)

 

Realizačná fáza od júna 2015 do októbra 2015

- určenie výberových kritérií a termínov výberového konania

- vypracovanie prihlášky uchádzača

- spresnenie termínu stáže

- zverejňovanie výberových kritérií

- zverejňovanie termínov výberového konania

- určenie času podania prihlášky uchádzača na zahraničnú odbornú stáž

- informovanie rodičov

- výber účastníkov projektu

- podpísanie zmlúv s účastníkmi

- vyplnenie a doručenie kontraktného formulára do NA

- doručenie Training agreement do NA

- zabezpečenie prípravných hodín (jazyková, kultúrna, psychologická príprava a orientácia)

- zabezpečenie ISIC karty

- zabezpečenie komplexného cestovného poistenia na základe trhového výskumu (komplexné cestovné poistenie zahŕňa nasledujúce poistenia: poistenie batožín, zdravotné, úrazové poistenie, poistenie pátrania a záchrany, poistenie zodpovednosti.)

- zabezpečenie zahraničnej cesty

- uskutočnenie odbornej stáže študentov, destinácia: Miláno, Taliansko, priebežná konzultácia a komunikácia s partnerom s cieľom dosahovania všetkých hlavných a špecifických cieľov projektu

 

Záverečná fáza od októbra 2015 do novembra 2015

- návrat, vystavenie certifikátov a EUROPASS osvedčení (Hosťujúca organizácia)

- administrácia projektu, správy, dotazníky o spokojnosti účastníkov

- diseminácia výsledkov projektu, vyhodnotenie stáže pomocou partnera

- vypracovanie záverečnej správy a záverečná administrácia, finančné vyúčtovanie a uzatvorenie projektu

Všetkých potencionálnych účastníkov a ich rodičov informujeme na informačných hodinách po zverejnení výsledkov výberového procesu. Účastníci informačného stretnutia budú oboznámení:

- s cieľom programu Erazmus +

- s cieľovou krajinou, hosťujúcou organizáciou a koordinátorom programu

- s výberom a s výberovými kritériami účastníkov projektu

- s termínom a dobou stáže

- s povinnosťami a právami účastníkov

 

Výberové kritéria pre účastníkov projektu

·Výsledky štúdia za 1 a2 ročník (stačí priemer)

·Výborné alebo chválitebné známky z odborných predmetov ( podniková ekonómia, účtovníctvo)

·Výborné alebo chválitebné známky zIKT a ADK

·Výborné alebo chválitebné známky z anglického jazyka

·Účasť v rôznych akciách, kde ste reprezentovali školu (športové podujatia, kultúrne podujatia, atd.)

·Veľmi dobré správanie ( uprednostňovaní sú nefajčiari)

·Uprednostňovaní sú študenti, ktorí majú vzornú dochádzku ( nemajú neospravedlnené hod)


Prihláška účastníka zahraničnej stáže

Meno a priezvisko , trieda

 

Dátum a miesto narodenia

 

Rodne číslo

 

Bydlisko, vaše číslo mob. telefónu a telefon rodičov

 

Priemer za 1 -2 ročník

 

Známka z odborných predmetov

(Účtovníctvo, POE)

 

Známka z anglického jazyka za 1- 3 ročník

 

Známka z predmetov IKT, ADK za 1-3 ročník

 

Reprezentácia školy od 1 ročníka

 

Počet vymeškaných hodín za 3 ročník

 

Fajčiar - nefajčiar