Prijímacie skúšky na šk. rok 2018/2019
OBCHODNÁ AKADÉMIA, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce

tel.: 056/6425593,email: skola@oami.sk,www.oami.sk, http://oami.edupage.org


Na základe výsledkov prijímacieho konania bol uskutočnený zápis na štúdium podľa jednotlivých odborov. 

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí boli neprijatí z dôvodu nedostatku miesta (NM) môžu podať odvolanie adresované riaditeľke Obchodnej akadémie Michalovce.

                                         

 

                                      Michalovce 24. 5. 2018


                                                                                                                                                                                                                  Ing. Anna Brhlíková
                                                                                                                                                                                                                      riaditeľka školy