Prijímacie skúšky na šk. rok 2018/2019


 

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce

tel.: 056/6425593,email: skola@oami.sk,www.oami.sk, http://oami.edupage.org


K R I T É R I Á  pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 

na Obchodnú akadémiu Michalovce pre školský rok 2018/2019


Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; a po prerokovaní pedagogickou radou školy, určuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

 

V zmysle VZN KSK ourčení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie určil počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa §1 ods. 1 pre OA Michalovce: 2 triedy.

 

Riaditeľstvo OA v Michalovciach prijmedo 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 nasledovné počty tried a žiakov:

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

Jazyk

Tried

Žiakov

6317 M

Obchodná akadémia

S

1

24

6329 M

Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

S

1

20

Prijímanie na štúdium

1.Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa budú konať v dňoch 14. 5. 2018 – 1. termín a dňa 17. 5. 2018 – 2. termín z predmetov slovenský jazyk a literatúra matematika pre obidva odbory.

2.Prijímacie skúšky budú robiť všetci uchádzači o štúdium, s výnimkou žiakov, ktorí v Monitore 9 dosiahli úspešnosť min. 90 % z predmetu slovenský jazyk a literatúra a súčasne dosiahli úspešnosť min. 90 % z predmetu matematika.

 

3. Riaditeľka školy prijme v prijímacom konaní 44 žiakov na základe poradia uvedeného vo výsledkovej listine prijímacieho konania. Výsledok a poradie v prijímacom konaní pre jednotlivé odbory sa určí na základe:

a/ súčtu bodov získaných zpredmetov prijímacej skúšky SJL aMAT (max. počet bodov - SJL 20 bodov, MAT 20 bodov)

b/ vprípade rovnosti súčtu bodov budú uplatnené triediace kritériá

vnasledovnom poradí:

- zdravotný stav žiaka (prednosť ZPS – vyjadrenie lekára)

- výsledky testovania žiakov 9. ročníka zpredmetov SJL a MAT

- známky zprofilových predmetov SJL aMAT (priemer známok z profilových predmetov za 8. ročník - koniec šk. r. a I. polrok 9. ročníka)

  

O prípadnom konaní 2. kola prijímacích skúšok pre jednotlivé odbory rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacích skúšok po prvom kole len v tom prípade, ak nedôjde k naplneniu počtu prijatých uchádzačov (24 žiakov pre OA a 20 žiakov pre obchodné a informačné služby) do 6. 6. 2018

Kritériá platia len pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

 

Žiak vyhovel prijímacím skúškam pre obidva odbory ak dosiahol min. úspešnosť 40 % zo SJL a zároveň dosiahol 40 %-tnú úspešnosť z matematiky.

Kritéria boli schválené pedagogickou radou dňa 19. 10. 2017


Michalovce 19. októbra 2017

 Ing. Anna Brhlíková

riaditeľka školy


O ďalšie informácie môžete žiadať na e-mailovej adrese školy: skola@oami.sk