Prijímacie skúšky na šk. rok 2019/2020
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce

Tel. č.: 056/6425593; e-mail: skola@oami.sk;www.oami.sk;https://oami.edupage.org;

 

K R I T É R I Á

pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu

Michalovce pre  školský rok 2019/2020

 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach v  zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplneníniektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; apo prerokovaní pedagogickouradou školy, určuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020.

 

I. PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV

V zmysle VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie určil počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa §1 ods. 1 pre OA Michalovce: 2 triedy.

Riaditeľstvo OA Michalovce prijme do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 nasledovné počty tried a žiakov:

Kód študijného

odboru

Názov

študijného odboru

Jazyk

Počet tried

Počet

žiakov

Dĺžka štúdia

6317 M 00

obchodná akadémia

S

1

24

4 roky

6329 M 01

obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

S

1

20

4 roky

 

II. TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. kolo: 1. termín - 13. 05. 2019

              2. termín - 16. 05. 2019

 

III. KRITÉRIÁ PRE UCHÁDZAČOV

1.)Uchádzač, ktorý dosiahne z Testovania 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, má právo prednostného prijatia, bude prijatý bez vykonania prijímacej skúšky, bez ohľadu na splnenie ostatných kritérií.

 

2.) Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky, študijných výsledkov na základnej škole, výsledkov celoslovenského Testovania 9 a umiestnenia v súťažiach. Kritéria sú rovnaké pre obidva študijné odbory. Uchádzač môže získať v prijímacom konaní spolu najviac 120 bodov.

 

a) Prijímacia skúška pre štúdium vo všetkých študijných odboroch sa bude konať z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Maximálny počet bodov za skúšky je 40 (20 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 20 bodov za matematiku).

b) Body za prospech zo základnej školy budú pridelené podľa priemerného prospechu z povinných vyučovacích predmetov, okrem predmetov s výchovným zameraním za druhý polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka za podľa stupnice:

 

priemer do 1,25      40 bodov           priemer do 2,25     20 bodov

priemer do 1,50     35 bodov           priemer do 2,50      15 bodov

priemer do 1,75     30 bodov           priemer do 2,75        5 bodov

priemer do 2,00     25 bodov          priemer nad 2,75       0 bodov

 

c)Za výsledky celoslovenského Testovania 9 sa započítajú body za matematiku a slovenský jazyk a literatúru podľa vzťahu:

počet bodov = % úspešnosti z MAT/10 + % úspešnosti zo SJL /10 (napr. žiak dosiahne z MAT 70 % a zo SJL 80 %, získa 70/10 + 80/10 = 15).

 

d)Bonifikáciu za súťaže získa uchádzač, ktorý ako žiak 6. – 9. ročníka buď sám, alebo ako člen družstva získal jedno z prvých troch miest v okresných, krajských a celoštátnych kolách olympiád, umeleckých, vedomostných a športových súťažiach a doloží o tom doklad (kópiu) ako prílohu k prihláške.

Body budú pridelené len za najvyššie ocenenie:

- súťaž okresného významu 10 bodov

- súťaž krajského významu 15 bodov

- súťaž celoslovenského významu 20 bodov

e)V prípade, že žiak neabsolvoval Testovanie 9, získa v zmysle bodu 2c) 0 bodov.

SPOLU MAXIMÁLNY POČET DOSIAHNUTÝCH BODOV V PRIJÍMACOM KONANÍ JE 120.

1.)Kritériá prijatia pri rovnosti celkových bodov žiakov prijatých na základe prijímacích skúšok rozhodnú v tomto poradí:

   1. kritérium: žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou

   2. kritérium: počet bodov za priemerný prospech v základnej škole

   3. kritérium: počet bodov z prijímacej skúšky

   4. kritérium: počet bodov z celoslovenského Testovania 9.

 

2.)Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou bude prednostne prijatý pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, v zmysle § 67, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je potrebné doložiť vyjadrenie lekára.

3.)Uchádzači so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami (predĺžený čas o 25 %) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou od špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

4.)Uchádzač bude úspešný, ak získa na prijímacej skúške viac ako 30 % zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň viac ako 30 % z matematiky.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.)Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky odošle riaditeľstvo školy do 30. 04. 2019.

2.)Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na webovom sídle školy https://oami.edupage.org dňa 13. mája 2019 popoludní (urobil alebo neurobil PS) a 16. mája 2019 popoludní (prijatý alebo neprijatý na štúdium).

3.)Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov na štúdium bude zaslané poštou doporučene do troch dní odo dňa zverejnenia výsledkov prijímacieho konania, teda od 16. mája 2019.

4.)Zápis prijatých uchádzačov bude v priestoroch Obchodnej akadémie v Michalovciach, v termíne určenom riaditeľkou školy, ktorý bude oznámený v rozhodnutí o prijatí. V prípade, že sa zapísaný uchádzač zapíše na inú strednú školu, zoznam prijatých žiakov

sa automaticky posúva.

5.)Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium, sa môže odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy.

6.)O konaní 2. kola prijímacích pohovorov pre jednotlivé odbory rozhodne riaditeľka školy po prvom kole len vtom prípade, ak nedôjde k naplneniu počtu prijatých uchádzačov do 6. 6. 2019.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a odsúhlasené Radou školy pri Obchodnej akadémií, Kapušianska 2, Michalovce dňa 4. 10. 2018 a Pedagogickou radou Obchodnej akadémie Michalovce dňa 14. 11. 2018.

Poznámka: pre urýchlenie komunikácie medzi zákonným zástupcom a riaditeľkou školy je potrebné uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole telefonický kontakt zákonného zástupcu.


                                                                         Ing. Anna Brhlíková

                                                                           riaditeľka školy