Aktuality


Aktivity na OA MI
Chcete vedieť čo je nového na OA MI?
Kliknite na: www. facebook.com
hľadať: Obchodná akadémia Michalovce oficiálna stránka
Prázdniny v školskom roku 2018/2019
Jesenné: 31. 10. 2018 - 2. 11. 2018

Vianočné: 23. 12. 2018 - 7. 1. 2019

Polročné: 1. 2. 2019

Jarné (Košický kraj): 18. 2. 2019- 22. 2. 2019

Veľkonočné: 18. 4. 2019 - 23. 4. 2019

Letné: 1. 7. 2019 - 31. 8. 2019


Pre žiakov 4. ročníka
Pre prihlasovanie na štúdium na VŠ môžete využiť Portál vysokých škôl na elektronické prihlasovanie
www.prihlaskaVS.sk.
Maturitné skúšky 2019
Termíny MS 2019 

EČ a PFIČ 
12. 3. 2019 - slovenský jazyk a literatúra
13. 3. 2019 - cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
14. 3. 2019 - matematika (dobrovoľná)
11. 4. 2019 - PČOZ (účtovníctvo)

ÚFIČ MS
20. - 23. 5. 2019

Všetky informácie ohľadom maturitných skúšok sú uverejnené na stránke www.nucem.sk v záložke Maturita 2019.

Prijímacie skúšky na šk. r. 2019/2020

Pre školský rok 2019/2020 je plán prijatia na školu nasledovný:

 

  • Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia - 1 trieda, 24 žiakov (študijný odbor štvorročný)
  • Študijný odbor 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy - 1 trieda 20 žiakov (študijný odbor štvorročný)

 

1. kolo PS pre obidva odbory:

1. termín: 13. máj 2019

2. termín: 16. máj 2019

Vyhodnotenie prijatých uchádzačov o štúdium na obidvoch odboroch bude vyvesené na dverách školy a tiež na web stránke školy až 16. mája 2019. 

Informácia o tom, či žiak úspešne prijímacie skúšky urobil, bude prístupná v deň konania skúšky v poobedných hodinách.

Zápis uchádzačov z 1. termínu  a 2. termínu bude oznámený dodatočne.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční  iba v prípade nenaplnenia počtu žiakov na uvedené odbory.


backnext

Odborná prax

Pokyny k odbornej praxi žiakov 4. ročníka

Odborná prax : termín  od 08. 10. 2018 do 19. 10. 2018

1/ Povinnosti školy:

a) Oboznámiť žiakov s náplňou odbornej praxe, so spôsobmi kontroly, hodnotenia praxe, právami a povinnosťami pri vykonávaní praxe.

- administratívne práce, agenda, korešpondencia, účtovníctvo, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, vybavovanie personálnej agendy, štatistické a ekonomické výpočty, obchodné aktivity, marketing, práce na úseku daní, poplatkov, tvorba cien, organizácia a riadenie úsekov, podnikateľské aktivity

- prax bude kontrolovaná zo strany vedenia školy náhodným výberovým spôsobom, v prípade, ak žiak pôjde mimo prideleného pracoviska, nechá u prideleného pracovníka denník praxe k nahliadnutiu,

- prax bude hodnotená známkou na základe klasifikačného poriadku, predložením denníka praxe Ing. Jalčovej a Ing. Kušnírovej / IV.C / do 7 dní od skončenia praxe, t.j. do 26. 10. 2018

/ Milano 6. 11 .2018 /.Pri nedodržaní termínu bude známka z praxe znížená o 1 stupeň.

- žiak sa na praxi riadi povinnosťami žiaka uvedenými v dohode /pozri bod 2/

 

b) Vydať žiakom pokyny na vedenie denníka praxe (sú zverejnené na stránke školy).

Žiaci si počas praxe vedú denné záznamy a na konci praxe vypracúvajú súhrnnú správu o priebehu a výsledkoch praxe. Táto správa je súčasťou maturitnej dokumentácie a môže byť pri maturitnej skúške predmetom diskusie.

- žiak si robí denne poznámky o vykonávanej činnosti počas praxe, pričom dbá na to, aby dodržal mlčanlivosť pri práci s internými dokumentmi organizácie,

- denník praxe urobiť v 1 exemplári /dať do hrebeňovej väzby !/ bude obsahovať:

 

1. Titulná strana: OA Michalovce, denník praxe, organizácia, žiak, trieda, školský rok

2. Obsah   (strana 2)

3. Potvrdenie o vykonaní praxe (strana 3)

- urobí zástupca organizácie, v ktorej žiak bol na odbornej praxi, stručne zhodnotí účasť a aktivitu žiaka na odbornej praxi

nezabudnúť pečiatku a podpis zástupcu organizácie!

4. Charakteristika a história organizácie (rozsah 1 – 3 strany)

- žiak uvedie stručnú charakteristiku a histórie organizácie, v ktorej žiak bol na praxi prípadne aj organizačnú štruktúru (neuvádzať mená, iba pracovné pozície),

5. Denník praxe ( 5 strán )

- žiak uvedie podrobne každý deň praxe samostatne na ½ strany formátu A4; (dva dni praxe budú na 1 strane formátu A4).

- žiak rozpíše všetku činnosť, ktorú v daný deň vykonával. Použiť textový editor Word, typ písma Times New Roman CE, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5; počet riadkov 15-18 ;

- ak sú 2 alebo viacerí žiaci na rovnakom pracovisku a vykonávajú rovnakú činnosť, každý vykonávanú činnosť opíše vlastnými myšlienkovými pochodmi.

- uviesť dátum, oddelenie, resp. organizačná jednotka, v ktorej vykonával prax, (napr. mzdová učtáreň, sekretariát, ...), uvedie časovú štruktúru dňa od nástupu na pracovisko /hodina od - do triedil materiály, zakladal účtovné doklady, rozdelil poštu a pod./; aké úlohy praxe plnil, s čím sa oboznámil, s akými dokladmi pracoval, resp. akú činnosť vykonával, kedy opustil pracovisko          /hodina/.

6. Správa z odbornej praxe 

-  Žiak ju napíše dvojmo, 1 správa bude súčasťou denníka odbornej praxe, 1 správu odovzdá zástupcovi organizácie,  v ktorej bol na odbornej praxi.

ROZSAH: 1 – 2 strany formátu A4, DODRŽAŤ počet riadkov: 35 – 40 !

použiť textový editor Word, typ písma Times New Roman CE, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5;


V správe z odbornej praxe žiak uvedie

 

1. Miesto výkonu praxe / názov a sídlo organizácie /

 

2. Oddelenia v organizácii kde prax vykonával

príklad sekretariát, mzdová učtáreň, sklad, vysunuté pracovisko a pod.

 

3. Pracovná náplň praxe

žiak rozpíše čo na odbornej praxi za 10 dní praxe absolvoval, čo robil, s čím sa zoznámil, zhrnie to čo uvádzal v jednotlivých dňoch, urobí záver z odbornej praxe.


4. Kladné stránky praxe

v čom vidí žiak prínos odbornej praxe, aké vedomosti, zručnosti, návyky uplatnil zo školy, čo mu prax dala, čo nové sa naučil, v čom vidí rozdiel medzi teóriou

a praxou a pod., ako sa mu venovali poverení pracovníci.


5. Záporné stránky praxe

žiak uvedie čo sa mu na odbornej praxi nepáčilo, v čom odborná prax nesplnila jeho predstavy, ktoré od praxe očakával, napr. monotónna práca, práca ho nebavila,

nevedel čo má robiť, neprideľovanie práce, pracovníci sa mu nevenovali, veľa práce a pod.


6. Prínos z praxe

žiak rozpíše aký bol pre neho prínos z absolvovanej praxe ( alebo nebol ), čo mu prax dala (nedala) , čo očakával, čo nové sa dozvedel, čo mohol na odbornej praxi robiť, čo si mohol overiť, ako využil teoretické poznatky zo školy, naopak čo si z praxe priniesol aké poznatky, skúsenosti a pod.


7. Návrhy na odbornú prax:

Žiak uvedie svoj názor na odbornú prax ako napr. dĺžka trvania praxe, termín, pracovná doba, aký vidí prínos praxe pre jeho teoretické vedomosti zo školy a pod.

Správu z odbornej praxe žiak vlastnoručne podpíše.


8. Prílohy

Za správou z odbornej praxe žiak vloží prílohy administratívnych dokladov, ako výdavkový, príjmový poklad, faktúra, organizačná schéma organizácie (bez konkrétnych mien), príkaz na úhradu, ....doklady,  s ktorými sa žiak na praxi stretol, s ktorými robil počas odbornej praxe /min. rozsah 10 kusov/, prílohy vypísať, nie čisté tlačivá, ani nie okopírované !

 

c) Zoznámiť žiakov s povinnosťami počas súvislej praxe, najmä s dodržiavaním pracovnej doby, rešpektovaním predpisov a o správaní na miestach praxe.

- dodržiavať pracovný čas, dbať na dobré medziľudské vzťahy a slušné správanie a vystupovanie hodné žiaka obchodnej akadémie, dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach podľa pokynov zástupcov organizácie, dodržiavať pokyny k práci poverených pracovníkov praxe organizácie, v príp. nejasností, resp. problémy na praxi riešiť s povereným pracovníkom praxe v organizácii Ing. Ivetou Jalčovou /telefonický kontakt na OA 056/642 55 93, mobil : 0911648944, Ing. Kušnírová : 0907456740/ možnosť využiť konzultácie ku praxi.

 

d) Poučiť žiakov o mlčanlivosti pri práci s internými dokumentmi organizácie. Žiak dodrží mlčanlivosť o interných údajoch organizácie, s ktorými bol zoznámený

 

e) Poveruje pedagogického pracovníka zodpovedného za koordináciu pri príprave a priebehu odbornej praxe, konzultácie, ako aj hodnotenie predmetu prax : Ing. Iveta Jalčová

 

2/ Povinnosti žiaka:

 

a) Dodržiavať vnútorný poriadok organizácie, predpisy BOZP a PO a pokyny pracovníkov organizácie.

 

b) Dodržiavať pracovnú dobu praxe /6 hodín denne, začiatok a koniec pracovnej doby podľa dohody s pracoviskom odbornej praxe, napr. od 8.00 hod. do 14.00 hod./, ak žiak z akýchkoľvek dôvodov nebude na

pracovisku praxe je POVINNÝ túto skutočnosť oznámiť 1 deň vopred, pracovníkovi zodpovednému za odbornú prax (podľa bodu c, e).

 

c) Viesť si denné záznamy o pracovnej činnosti, ktoré na konci pracovného dňa dajú podpísať zodpovednému pracovníkovi, ku ktorému boli v príslušný deň pridelení.

 

d) Spracovať na záver praxe správu z odbornej praxe. Jednu kópiu tejto správy odovzdá žiak pri odchode zástupcovi organizácie, v ktorej prax vykonával. Správa z odbornej praxe bude súčasťou denníka praxe.

 

Prax sa môže vykonať len vo firme, ktorá vedie podvojné účtovníctvo t. j. v  s. r. o., alebo v a. s . !

 

Ing. Anna Brhlíková

riaditeľka školy