Odbor Medzinárodné vzťahy

 Študijný odbor:

 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy 

 Forma, spôsob a organizácia štúdia:     

 denné štúdium pre absolventov základnej školy

Základné údaje

 Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 4 roky

 Určenie študijného odboru:

 pre dievčatá a chlapcov

 Podmienky na prijatie do študijného odboru:        

 - úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

 - preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou – priemerný prospech, Monitor 9

 Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 maturitná skúška

 Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 vysvedčenie o maturitnej skúške

 Poskytnutý stupeň vzdelania:

 - úplné stredné odborné vzdelanie

 - klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A

 Pracovné uplatnenie absolventa:

 odborný ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách

 Nadväzná odborná príprava:

 možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokej škole a univerzite ekonomického a právnického zamerania  

Profil absolventa

Celková charakteristika absolventa

- absolvent školského vzdelávacieho programu obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska;

- po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch;

- typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím);

- absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.