Informácie o osobných údajoch

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov spracovateľských operáciách
Úradu vlády Slovenskej republiky

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES


Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ: Košický samosprávny kraj
Adresa: Námestie Maratónca mieru 1
042 66 Košice
Zodpovedná osoba: PaeDr. Eva Štefanová (055/7268312), Ing. Iveta Šutorová (055/7268312),
Ing Jozef Houska (055/7268332)

e-mail: zo@vucke.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov

Adresa:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
IČO:36064220

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2323132 20
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Používanie tejto webovej stránky a ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
  • právo namietať proti spracúvaniu,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
  • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
  • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:

a.účel spracúvania;

b.kategórie dotknutých osobných údajov;

c.príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d.ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e.existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f.právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g.ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;